چهره شماره 8

مداد رنگی روی کاغذ

( 26 × 31 سانتی متر)

(10 × 12.5 اینچ)

1381

 

English Page

 

بازگشت به صفحه قبل

جزییات