چهره شماره 6

مداد رنگی روی کاغذ

( 26 × 33 سانتی متر)

(10 × 13 اینچ)

1379

 

English Page

 

بازگشت به صفحه قبل

جزییات