چهره شماره 5

مداد رنگی روی کاغذ

( 27 × 26 سانتی متر)

(10.5 × 10.2 اینچ)

2000

 

English Page

 

بازگشت به صفحه قبل

جزییات