پریا

رنگ و روغن روی بوم

( 70 ×50 سانتی متر)

(28 × 20 اینچ)

1391

 

English Page

 

بازگشت به صفحه قبل

1 جزییات