کفاش پیر

رنگ و روغن روی بوم

( 70 × 100 سانتی متر)

(27.5 × 39.5 اینچ)

1386

 

English Page

 

بازگشت به صفحه قبل

جزییات

جزییات 1

جزییات 2