جینا

رنگ و روغن روی بوم

( 60 × 80 سانتی متر)

(23.5 × 31.5 اینچ)

1384

 

English Page

 

بازگشت به صفحه قبل

1 جزییات

2 جزییات