پدربزرگ

رنگ و روغن روی بوم

( 100 × 130 سانتی متر)

(39.5× 51 اینچ)

1383

 

English Page

 

بازگشت به صفحه قبل

1 جزییات

2 جزییات