رویاهای کودکی

رنگ و روغن روی بوم

( 60 ×80 سانتی متر)

(23.5 × 31 اینچ)

1382

 

English Page

 

بازگشت به صفحه قبل

1 جزییات

2 جزییات