چهره انوشیروان روحانی

رنگ و روغن روی بوم

( 60 ×70 سانتی متر)

(23.5 × 27.5 اینچ)

1376

 

English Page

 

بازگشت به صفحه قبل

جزییات